Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van Green Kitchen (BE0553866535):

Wij wijzen uitdrukkelijk alle algemene en/ of bijzondere voorwaarden af die zijn afgedrukt op bestelbonnen, brieven of documenten die afkomstig zijn van onze klanten. Door een bestelling te plaatsen, erkent de klant kennis te hebben genomen van onze algemene en bijzondere voorwaarden en ze onvoorwaardelijk eigen voorwaarden.

Onze klanten verbinden er zich toe om uitsluitend via het computersysteem opgezet door Green Kitchen op de website www.green-kitchen.be bestellingen te plaatsen. Enkel bestellingen geplaatst voor 10u15 voor levering de zelfde dag, zullen in rekening worden gebracht. Voor groepsbestellingen of bepaalde bijzondere bestellingen waarvoor een specifieke voorbereiding vereist is (catering dozen) zal de bestelling hiervoor uiterlijk geplaatst worden op de dag ervoor om 16u00 ten laatste. De klant kan ook levering voorzien voor de volgende dag, waarbij hij dit uitdrukkelijk dient te voorzien bij zijn bestelling.

Betalingen
Green Kitchen aanvaardt betalingen met Visa en MasterCard. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.

Voorafgaand aan zijn eerste bestelling moet de klant zich registreren op de website www.green-kitchen.be. Wij behouden ons het discretionaire recht voor een klant te aanvaarden of te weigeren zonder dat wij onze beslissing dienen te rechtvaardigen.

De klant vermeldt bij elke bestelling op de bestelbon zijn gegevens, het adres van de plaats van de levering, alsmede het factuuradres. Met het oog op regelmatigheid van leveringen en de versheid en de kwaliteit van onze producten zullen alleen dagelijkse bestellingen voor een minimaal bedrag van 50€ incl. BTW zal worden uitgevoerd. De klant is als enige verantwoordelijk voor de aan Green Kitchen overgemaakte gegevens.

Voor alle geplaatste bestellingen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 hierboven zal levering plaatsvinden elke werkdag voor 12u30. De klant aanvaardt niettemin een levering na 12u30 of zelfs een gebrek aan levering van onze producten, in gevallen onafhankelijk van onze wil die de levering moeilijk of onmogelijk maken, zoals gevallen van overmacht, verkeershinder, overstroming, brand, klimaatrisico… zonder dat deze lijst limitatief is. In dit geval zal dit uitdrukkelijk worden gemeld voor het overeengekomen tijdstip van levering.

Leveringskosten zijn inbegrepen in onze indicatieve prijzen voor de gemeenten Brussel, Waterloo, Eigenbrakel en Hoeilaart. Voor alle andere gemeenten, zullen zij aan de klanten worden aangerekend, op basis van onze gebruikelijke tarieven.

Een order kan enkel worden geannuleerd door de klant aan het de dag voor de levering vóór 16u00.

Green Kitchen maakt in essentie gebruik van verse producten waarvan de levering kan variëren afhankelijk van de markt. De klant stemt ermee in dat Green Kitchen de bestelde producten vervangt door vergelijkbare producten van dezelfde kwaliteit.

De klant stemt ermee in om de leveringen contant te betalen bij de afgifte van onze producten. Niettemin kan de klant, mits voorafgaand akkoord van Green Kitchen, de levering betalen via overschrijving bij ontvangst van de factuur of binnen de schriftelijk overeengekomen termijn.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, zijn onze facturen contant betaalbaar. De klant kan zich niet op een klacht beroepen om zijn betalingen op te schorten; onze prijzen worden steeds incl. BTW. Aangeduid. De klant aanvaardt de ontvangst van de facturen via elektronische weg (e-mail) en verbindt zich ertoe deze dezelfde dag te betalen.

Elk bedrag dat niet op de vervaldag werd betaald brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op van 1,5% per maand, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het oorspronkelijk verschuldigde bedrag, met een minimum van 25,00€. De klant draagt onze kosten van invordering en verdediging.

In geval van een gebrek aan betaling, faillissement, gerechtelijke vereffening, procedure van gerechtelijke reorganisatie van een van onze klanten, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor onze leveringen onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te schorten. In dit geval worden onze niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

Om ontvankelijk te zijn, moet enige klacht verplicht schriftelijk worden geformuleerd, uitsluitend door te sturen via e-mail en uiterlijk binnen twee uren na levering. Als de betwisting gebaseerd is op een factuur moet zij binnen 24 uur na ontvangst van de factuur (papier of in elektronische vorm) schriftelijk worden ingediend op straffe van verval.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de bestelling. In geen geval kan eventuele indirecte schade worden gevorderd van ons. De partijen voeren de overeenkomst te goeder trouw uit. Aldus zijn zij niet aansprakelijk in geval van manifeste technische storing.

De persoonlijke gegevens van de klant met betrekking tot zijn bezoek aan de website www.green-kitchen.be zijn vertrouwelijk en zullen niet toegankelijk zijn voor derden. De klant aanvaardt echter dat ze kunnen worden gebruikt ter verbetering van kwaliteit en de persoonlijke aanpassing van de diensten van Green Kitchen. De klant kan de desbetreffende gegevens op elk moment raadplegen, aanvullen of verwijderen. De beheerder van de bestanden is de vennootschap Green Kitchen, Boulevard International 55F, 1070 Brussel.

Elk geschil tussen partijen zal aan de exclusieve bevoegdheid van rechtbanken van het arrondissement Brussel of de Vrederechter van onze maatschappelijke zetel onderworpen zijn. Enkel Belgisch recht is van toepassing.